Prodej lékarniček
Martin Petráš
© Martin Petráš, Sokolovská 1135/5, 708 00 Ostrava Poruba | Email: info@keycom.cz | BOZP, První pomoc, PO, Reklamní služby |
KeyCom BOZP

BOZP, pož. ochrana a první pomoc

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Požární ochrana,

první pomoc, lékarničky a bezpečnostní značení.

Bezpečnost    a    ochrana    zdraví    při    práci    (zkratka:    BOZP)    je    souhrn    opatření stanovených    právními    předpisy    a    zaměstnavatelem,    která    mají    předcházet ohrožení   nebo   poškození   lidského   zdraví   v   pracovním   procesu.   S   tímto   úzce souvisí    i    požární    ochrana    a    dovednosti    v    poskytnutí    první    pomoci.    Poskytuji komplexní služby včetně školení, vybavení lékarniček a bezpečnostního značení.

Na koho se BOZP vztahuje?

Povinnost     zajišťovat     BOZP     se     nevztahuje     pouze     na     zaměstnavatele     a zaměstnance,   ale   též   na   zaměstnavatele,   který   je   fyzickou   osobou   a   sám   též pracuje    (např.    praktický    lékař,    tlumočník,    poradce),    na    fyzickou    osobu,    která provozuje    výdělečnou    činnost    (OSVČ),    spolupracujícího    manžela    nebo    dítě předcházejících   osob   a   na   fyzickou   nebo   právnickou   osobu,   která   je   zadavatelem stavby    nebo    jejím    zhotovitelem,    případně    se    na    zhotovení    stavby    podílí. Povinnost   zajišťovat   BOZP   se   vztahuje   na   všechny   fyzické   osoby,   které   se   s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.
Služby v oblasti BOZP...
Figuríny první pomoci
KeyCom.cz  Komplexní služby pro firmy, podnikatele i soukromé osoby.

S čím mohu pomoci?

zajistím proškolení a uvedení firmy (provozovny) do souladu s předpisy (vytvořím plán BOZP, bezpečnostní značení, návody) provedu vyhledání a vyhodnocení rizik, kategorizaci, dále stanovení zdravotních prohlídek zaměstnanců a pravidelná školení vyhodnotím požární ochranu, unikové východy a jejich označení včetně umístění a vybavení lékarniček plus OOPP proškolím zaměstnance z poskytování První pomoci (včetně vydání certifikátu), dodám Lékarničky pro první pomoc s orientací v základních právních předpisech pro oblast BOZP. Seznam přepisů pro oblast BOZP zde ke stažení provozuji půjčovnu resuscitačních figurín - Resuscitační figuríny KPR k zapůjčení.
První pomoc Email Mobil

Napište na email:

info@keycom.cz

Volejte na mobil:

604 672 106

Certifikáty:

Certifikát ČPP Certifikát Bozp a Po Certifikát NSK - Lektor Odborná způsobilost k zaj. úkolů v prevenci rizik Prevence rizik v oblasti BOZP