Prodej lékarniček
Martin Petráš
© Martin Petráš, Sokolovská 1135/5, 708 00 Ostrava Poruba | Email: info@keycom.cz | BOZP, První pomoc, PO, Reklamní služby |
KeyCom BOZP

BOZP, pož. ochrana a první pomoc

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Požární ochrana,

první pomoc, lékarničky, OOPP a bezpečnostní značení.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka: BOZP) je souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu. S tímto úzce souvisí i požární ochrana a dovednosti v poskytnutí první pomoci. Poskytuji komplexní služby včetně školení, vybavení lékarniček a bezpečnostního značení.

Na koho se BOZP vztahuje?

Povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje na zaměstnavatele a zaměstnance, ale též na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje (např. praktický lékař, tlumočník, poradce), na fyzickou osobu, která provozuje výdělečnou činnost (OSVČ), spolupracujícího manžela nebo dítě předcházejících osob a na fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem, případně se na zhotovení stavby podílí. Povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.
Služby v oblasti BOZP...
Figuríny první pomoci
KeyCom.cz

S čím mohu pomoci?

zajistím proškolení a uvedení firmy (provozovny) do souladu s předpisy (vytvořím plán BOZP, bezpečnostní značení, návody) provedu vyhledání a vyhodnocení rizik, kategorizaci, dále stanovení zdravotních prohlídek zaměstnanců a pravidelná školení vyhodnotím požární ochranu, zařadím firmu do kategorie požárního nebezpečí, provedu výpočet a rozmístění hasicích přístrojů vyznačím únikové trasy a východy včetně jejich označení, zvolím umístění a vybavení lékarniček plus dodávky OOPP proškolím zaměstnance z poskytování První pomoci (včetně vydání certifikátu), dodám Lékarničky pro první pomoc s orientací v základních právních předpisech pro oblast BOZP. Seznam přepisů pro oblast BOZP zde ke stažení provozuji půjčovnu resuscitačních figurín - Resuscitační figuríny KPR k zapůjčení. v případě kontrol z nadřízených státních orgánů zajistím dobrý průběh kontroly a vyřízení případných námitek vystavím certifikáty Health and Safety (EU) pro Vaše zaměstnance (požadováno zejména při pracích pro zahraniční firmy)
První pomoc Email Mobil

Napište na email:

info@keycom.cz

Volejte na mobil:

604 672 106

Certifikáty:

Certifikát ČPP Certifikát odborné způsobilosti v elektrotechnice Certifikát NSK - Lektor Odborná způsobilost k zaj. úkolů v prevenci rizik Prevence rizik v oblasti BOZP
Komplexní služby pro firmy, podnikatele i soukromé osoby. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, školení první pomoci. Bezpečnostní značení, osobní ochranné pracovní pomůcky.
Mob.: 604 672 106
Technik PO